Regulamin Wydarzeń

 1. Wszystkie Osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez Time 2 Party lub przebywające na jego terenie gdzie organizowane jest wydarzenie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do budynku, w którym organizowane jest wydarzenie lub na jego teren jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Nad przestrzeganiem zasad regulaminu czuwają organizatorzy, osoby odpowiedzialne za ochronę, osoby do tego wyznaczone, jego kierownictwo oraz personel.
 3. Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów, personelu, obsługi i pracowników ochrony klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie wydarzeń, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów*, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i tzw. „dopalaczy”**. Zabrania się także wnoszenia na teren wydarzeń własnej żywności, artykułów spożywczych i napojów, w szczególności napojów alkoholowych.
 5. Zakazuje się:
  wchodzenia w strefy nie przeznaczone do celów imprezy;
  rzucania wszelkimi przedmiotami;
  sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora;
  fotografowania sprzętem profesjonalnym (lustrzanki) oraz rejestracji audiowizualnej (sprzętem profesjonalnym – kamery) imprezy bez zgody organizatora;
  naklejania nalepek na terenie wydarzenia oraz malowania po ścianach;
  zakładania nóg na stoły, loże, oparcia itp. oraz przysypiania;
 6. Na wydarzenia nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu na wydarzenia oraz osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 7. Na wydarzenia nie będą wpuszczane osoby w strojach sportowych, tj.,  dresach, sportowych bluzach z kapturem, koszulkach na ramiączkach (dotyczy mężczyzn),  czapeczkach z daszkiem, ubrane w stroje lub posiadające rzeczy w barwach lub z emblematami klubów sportowych (szaliki, czapeczki, flagi etc.) oraz w spodniach MORO. Również nie będą wpuszczane osoby noszące sandały, klapki, glany, obuwie sportowe, buty trekingowe oraz trailowe. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniego stroju, ostateczną decyzję o wpuszczeniu osoby na wydarzenie podejmuje selekcjoner.
 8. Prawo wstępu na wydarzenia biletowane mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie imienne;
 9. Na wydarzenia mają wstęp jedynie osoby, których wiek jest zgodny z ustalonym na daną imprezę kryterium wiekowym. Wstęp na wydarzenia odbywa się po okazaniu dokumentu (tj. dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, paszport, mObywatel) dozwolony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Natomiast imprezy dla szkół średnich (półmetki, integracje licealne) mają górne ograniczenie wieku do 26 lat.
 10. Pierwszeństwo wejścia na wydarzenia mają osoby niepełnosprawne oraz goście z zaproszeniami imiennymi oraz stosownymi przepustkami i identyfikatorami.
 11. Zawsze i bez wyjątku ostateczną decyzję o wpuszczeniu lub zakazie wejściu osób na wydarzenia podejmuje selekcjoner.
 12. W przypadku braku miejsca lub problemów logistycznych ochrona i organizator ma prawo chwilowo wstrzymać lub odmówić wpuszczania kolejnych gości.
 13. Zakupionego biletu wstępu po wejściu na wydarzenie nie wolno udostępniać innej osobie.
 14. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren wydarzenia, opuszczenie terenu wydarzenia uważa się, za opuszczenie wydarzenia.  Ponowne wejście na teren wydarzenia jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 15. Zwrot biletu zakupionego może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie organizatora i tylko za okazaniem oryginalnego zakupionego biletu. Wniosek o zwrot biletu można składać do 24 godzin od planowanego otwarcia wydarzenia.
 16. Godzina zamknięcia wydarzenia jest ustalana stosownie do okoliczności przez organizatora. Po ogłoszeniu zamknięcia wydarzenia, goście powinni opuścić teren wydarzenia w czasie określonym przez pracowników i organizatora.
 17. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim zachowaniem naruszające regulamin wydarzenia i ogólnie przyjęte normy zachowania, będą usuwane z terenu wydarzenia bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych na terenie wydarzenia, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa lub też niestosownego zachowania się, organizator, pracownicy ochrony i personel mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać policji.
 19. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 20. Organizator nie odpowiada za rzeczy, ubrania, torebki i inne wartościowe przedmioty, pozostawione bez nadzoru, a także przedmioty skonfiskowane przez ochronę uznane za niezgodne z regulaminem. Po zgłoszeniu zaginięcia przedmiotu jest możliwość próby jego odzyskania.
 21. Na terenie wydarzeń mogą znajdować się instalacje lub urządzenia elektryczne, oświetlające oraz sprzęt nagłaśniający o dużej mocy, które mogą być niebezpieczne. Osoby biorące udział w imprezie mają świadomość, że będą wystawione na emisję dźwięku oraz światła o dużym natężeniu i robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzeń słuchu, wzroku i części garderoby wynikającego z wyżej wymienionych przyczyn.
 22. W budynku klubu i na jego terenie zainstalowano system monitoringu. Osoby biorące udział w imprezie mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 23. Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas wydarzeń przez organizatora dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania  materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących imprezy.
 24. Konkursy odbywające się na social mediach – facebook, instagram, tiktok, mające kryterium wygrania „komentarz z największą ilością like wygrywa”. Polubienia z kont zagranicznych oraz sztucznie wygenerowane (np. kupowane) nie wliczają się do wyniku konkursu.

* niebezpieczny przedmiot – o tym czy dany przedmiot jest niebezpieczny zawsze decyduje pracownik ochrony. Jego opinia w tej kwestii nie podlega żadnej dyskusji.

** “dopalacze” – środki odurzające nie przeznaczone do stosowania przez ludzi, a będące w legalnej sprzedaży.